Целни групи

  Млади луѓе на возраст од 15 до 35 од регионите на Ќустендил и
     Благоевград во Бугарија и Северо-Исток, Југо-Исток и Источниот
     регион на Македонија БЈР, вклучувајќи ги и младите од Ромската
     популација 

  Претставници на локалните власти (општински, регионални)

  Претставници на локалните културни институции: музеи, културни
     центри, театри )

  Претставници на локалните уметнички заедници

  Претставници од бизнис организации (хотели, ресторани, туристички
     агенции, електронски медиуми, итн.) 

E-Весник

Име:
Email: